Menu

Sprawdzian szóstoklasisty - jak się przygotować?

Sprawdzian szóstoklasisty to badanie wiedzy i umiejętności uczniów kończących naukę w szkole podstawowej. Jeśli Twoje dziecko jest w szóstej klasie, prawdopodobnie będzie musiało napisać sprawdzian szóstoklasisty. Przeczytaj ten artykuł, a dowiesz się, jak on wygląda.

Co to jest sprawdzian szóstoklasisty?

Sprawdzian szóstoklasisty to mający formę egzaminu sposób badania umiejętności i wiedzy dziecka kończącego naukę w szkole podstawowej. W odróżnieniu od testu trzecioklasisty, sprawdzian ten ma charakter obowiązkowy, co oznacza, że za wyjątkiem uczniów z umiarkowanym lub znacznym upośledzeniem umysłowym, każdy będzie musiał do niego przystąpić. Po raz pierwszy sprawdzian szóstoklasisty odbył się w roku 2002.

Zwolnienie ze sprawdzianu

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia dziecka z pisania sprawdzianu. Za każdym razem jednak wniosek taki musi być złożony lub pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Laureaci oraz finaliści olimpiad, a także konkursów na szczeblu wojewódzkim i wyższym także są zwolnieni z egzaminu. W tym wypadu osiągnięcia takie są równoważne z uzyskaniem najwyższego z możliwych wyników na sprawdzianie.

Podobne artykuły

Sprawdzian szóstoklasisty - warunki przeprowadzania

Możliwe, że zastanawiasz się, na jakich zasadach przeprowadzany jest sprawdzian szóstoklasisty. Nauczyciele i wychowawca dziecka na pewno odpowienio wcześnie poinformują Was, jak będzie przebiegał egzamin. W końcu im też zależy na tym, aby dzieci osiągnęły jak najlepsze wyniki. Jeżeli jednak już teraz chciałabyś wiedzieć, na jakich warunkach organizowany jest sprawdzian szóstoklasisty, poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji:

  • Sprawdzian szóstoklasisty przeprowadzany jest raz w roku, z reguły w kwietniu. Jeśli Twoje dziecko z ważnego powodu nie będzie mogło przystąpić do pisania sprawdzianu w tym terminie, wyznaczony zostanie termin dodatkowy, nie później niż na 20 sierpnia.
  • Arkusze egzaminacyjne przygotowywane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i każde dziecko otrzymuje do rozwiązania takie same zadania.
  • Sprawdzian odbywa się zazwyczaj w szkole, w której uczy się dziecko - we wszystkich szkołach tego samego dnia i o tej samej godzinie.

Jak wygląda sprawdzian szóstoklasisty?

Uczniowie otrzymają arkusze z zadaniami, na których będą umieszczali także odpowiedzi. Sprawdzian szóstoklasisty trwa godzinę zegarową i można z niego uzyskać maksymalnie 40 punktów. Ma on charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że uczniowie będą musieli zmierzyć się z zadaniami wykorzystując wiedzę z różnych przedmiotów. Oprócz umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem trzeba będzie wykazać się także zdolnością interpretacji wykresów, logicznego myślenia czy wykonywania zadań rachunkowych. Sprawdzian zawiera także polecenie zredagowania krótkiej wypowiedzi pisemnej - opowiadania, listu lub innej.

Pamiętaj: zadania dostosowane są do poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. Jeśli Twoje dziecko systematycznie pracowało na lekcjach i sumiennie wypełniało obowiązki szkolne, zadania na sprawdzianie nie powinny okazać się za trudne.

Sprawdzian szóstoklasisty - arkusze

Jeżeli chcesz przekonać się, jak wyglądają arkusze sprawdzianu szóstoklasisty, będziesz mogła zajrzeć do nich na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której są opublikowane zadania z lat wcześniejszych. Rozwiązywanie testów z lat wcześniejszych może stanowić formę powtórki. Dzięki temu dziecko będzie także wiedziało, jaki typ zadań może pojawić się na sprawdzianie, co jest na pewno cenną informacją dla każdego ucznia.

Po co przeprowadza się sprawdzian szóstoklasisty?

Sprawdzian szóstoklasisty stanowi podsumowanie nauki w szkole podstawowej i jest niejako uzupełnieniem do przeprowadzanego na koniec trzeciej klasy testu trzecioklasisty. Dzięki niemu będzie można ocenić, jakie postępy zrobiło dziecko oraz w jakim stopniu opanowało materiał szkolny z zakresu podstawówki. Sprawdzian szóstoklasisty jest zatem dodatkowym narzędziem pozwalającym ocenić możliwości dziecka i zdefiniować cele naukowe na przyszłość - na przykład na co zwrócić szczególną uwagę i nad czym pracować jeszcze intensywniej w dalszej edukacji, aby wyniki w nauce były jeszcze lepsze.

Dodatkową zaletę sprawdzianu, która być może na pierwszy rzut oka nie jest tak widoczna, stanowi fakt, że sprawdzian szóstoklasisty to niejako przygotowanie i próba generalna przed poważniejszymi egzaminami, jakie czekają dziecko po zakończeniu nauki w gimnazjum i szkole średniej. Uczeń będzie mógł zapoznać się z atmosferą i zasadami, jakie obowiązują podczas tego typu wydarzeń i sprawdzić, jak radzi sobie z występującym w takich sytuacjach stresem. Z tych doświadczeń niewątpliwie będzie mógł korzystać, gdy przyjdzie czas na przygotowania do egzaminu po gimnazjum czy matury.

Gdy sprawdzian szóstoklasisty nie wypadnie dobrze…

Gdy sprawdzian szóstoklasisty nie przyniesie dziecku zadowalającej ilości punktów, nie jest to jeszcze powód do rozpaczy, gdyż nie wiąże się to z poważniejszymi konsekwencjami dla dziecka. Sprawdzianu bowiem nie można nie zdać, a informacja o jego wyniku nie jest umieszczana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Zatem napisany test, niezależnie od efektu, nie powinien wiązać się z jakimikolwiek negatywnymi skutkami dla dziecka. Inaczej jest w sytuacji, w której uczeń nie będąc zwolnionym ze sprawdzianu, nie przystąpi do niego w żadnym z dwóch wyznaczonych w danym roku terminów. Wtedy konieczne będzie powtórzenie szóstej klasy, aby móc przystąpić do testu w następnym roku.

Czasem jednak może mieć znaczenie fakt, że test można pisać tylko raz, a więc nie ma możliwości poprawy raz uzyskanego wyniku. Jeśli Twoje dziecko zdecyduje się kontynuować naukę w gimnazjum obwodowym, liczba punktów ze sprawdzianu nie będzie miała wpływu na decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły - w gimnazjach rejonowych bowiem każde dziecko ma miejsce zagwarantowane. Jeśli jednak będziesz chciała posłać dziecko do gimnazjum prywatnego lub poza obwodem, może się zdarzyć, że podczas rekrutacji wynik sprawdzianu będzie brany pod uwagę i może zaważyć na decyzji. Wtedy warto zatem zawalczyć o to, aby sprawdzian szóstoklasisty wypadł jak najlepiej.

Nawet jeśli nie będziesz zadowolona z osiągniętego przez dziecko wyniku i wiesz, że stać je na więcej, staraj się mu tego nie okazywać i nie robić wyrzutów. Uczeń zapewne nie zrobił tego specjalnie i niewykluczone, że nawet bez Twoich komentarzy czuje się z tym wszystkim nieswojo. Staraj się porozmawiać rzeczowo z dzieckiem i skoncentrujcie się na szukaniu przyczyn oraz rozwiązań. Może Twój smyk miał zły dzień albo źle się czuł, a może stres spowodował blokadę intelektualną. Najważniejsze, aby z takiego doświadczenia wyciągnąć odpowiednie wnioski, które będą wykorzystane jako podstawa do wypracowania strategii działania pozwalającej na osiągnięcie lepszych wyników w przyszłości. Bowiem uczenie się to proces, w którym na poprawę wyników nigdy nie jest za późno.