Menu

ubezpieczenie zdrowotne dziecka

kochane mamuski mam taki problem zostałam wyrejstrowana zPUP poniewaz nie miałm z kim zostawic synka dodam ze ma 18 msc.Proponowali mi staz.I problem polega na tym ze utraciłam ubezpieczenie na siebie i dziecko.I moje pytanie brzmi jak moge jeszcze ubezpieczyc dziecko dodam ze nie stac mnie na ubezpieczenie w ZUS-ie bo to koszt msc 381zł a moj mezczyzna pracuje na czarno.Kiedys slyszałam ze mops tez ubezpieczała ale nie moge znalesc zadnej ustawy.Z Gory dziekuje za pomoc

dominikas87
 3489  10

Znajdź pytania na ten sam temat:

1-3 lat Opieka nad dzieckiem brak ubezpieczenia

Odpowiedzi

mycha2706
Odwołaj się od decyzji PUP,przedstaw na piśmie,że póki co nie mozesz podjąć pracy,ponieważ nie ma się kto opiekować Twoim dzieckiem. A w MOPS-ie chyba możesz ubezpieczyc dzieciaczka,musisz tam się udać i zapytać,ale coś mi świta,że kiedyś tutaj jedna mama o tym pisała.
Zana
dziecko ma ubezpieczenie do 18 roku życia samo z siebie bez względu czy rodzice mają czy nie....
ulenka091987
@Zana, z tego co ostatnio czytałam to tylko 6m-cy dziecko ma ubezpieczenie, później musi być zgłoszone do ubezpieczenia rodziców, nie wiem jak to jest z mops-em, ale jeszcze można zapytać o koszt ubezpieczenia w firmach ubezpieczeniowych typ PZU, może nie będzie takie drogie
beatris23
Zana skąd te informacje?Byłam w podobnej sytuacji jak autorka pytania i jakoś wszędzie nawet na pogotowiu jak byłam z dzieckiem to wołali ubezpieczenie.Rozwiązałam ten problem dzięki tacie (grins) Tatuś mój jest na rencie i ma ubezpieczenie w ZUS-ie i jako dziadek może ubezpieczyć wnuka do 18 roku Życia czy jakoś tak (grins) I synuś jest na ubezpieczeniu dziadka już od ponad roku,a ja dostałam papier z ZUS-u że mały jest ubezpieczony i noszę ksero książeczki rencisty mojego taty(grins) (I dodam,że nie mieszkam z rodzicami,dziecko ma inny meldunek i nazwisko niż dziadek ale to nie przeszkadza)
beatris23
Z tego co mi wiadomo to w PZU nie ma zdrowotnych ubezpieczeń,są tylko ubezpieczenia na zycie
Zana
Osoby nieubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia również mają prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej; dotyczy to w szczególności:

dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu,
osób, które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym (w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, nagminnego porażenia dziecięcego),
osób uzależnionych od alkoholu (w zakresie leczenia odwykowego),
osób uzależnionych od narkotyków,
osób z zaburzeniami psychicznymi (w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej),
osób pozbawionych wolności,
cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywającym w areszcie w celu wydalenia,
posiadaczy Karty Polaka, w sytuacji potrzeby skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych (chyba że umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne).

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych wyżej wymienionym osobom pokrywane są z budżetu państwa.
Zana
bardzo dużo ludzi ...włącznie z paniami w okienku są niedoinformowanych
Zana
http://www.zozursynow.pl/Prawo_do_bezplatnych_swiadczen_medycznych.pdf

na końcu napisano na podstawie jakiego roku to opracowano ...a jeśli w placówce zmuszają to TYLKO wymysł placówki
fiolka
Zana ma racje. Ubezpieczenie dziecka do 18 roku życia jest zagwarantowane ustawowo (kiedyś było do 4 r.ż., w 2009 weszło, że do 18), ale NZOZy wymyślają swoje prawo bojąc się, że NFZ im nie odda pieniędzy. Zapytałam z ciekawości lekarkę na rejonie i powiedziała mi, ze ona przyjmuje dzieci "bez ubezpieczenia" chociaż dyrektor ośrodka im zabronił, bo "dyrektor nie stoi ponad prawem".
Zana
link widzę że nie wchodzi więc kopiujęPrawo do bezpłatnych świadczeń medycznych
1. Prawo do świadczeń w ramach NFZ:
Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.
U. Nr 210 poz. 2135 z 2004 r. z p. zm.), prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na
zasadach w niej określonych mają ubezpieczeni, czyli:
● wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem
zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia;
● zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej:
● dzieci własne, dzieci małŜonka, dzieci przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla
których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej – do
ukończenia przez nie 18. roku Ŝycia.
Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, moŜe być zgłoszone do
ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 26. roku
Ŝycia. Po tym czasie, o ile nie jest ubezpieczone z Ŝadnego innego tytułu, powinno
powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do
ubezpieczenia w NFZ. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub inne traktowane na równi mogą być zgłaszane do
ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.
● małŜonkowie – mąŜ, Ŝona (ale nie konkubenci).
● krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym
gospodarstwie domowym;
KaŜda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia
zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie mają oni innego tytułu do ubezpieczenia. !
● osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej):
● które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy
społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza,
● dzieci i młodzieŜ – do ukończenia 18. roku Ŝycia,
● kobiety w okresie ciąŜy i połogu – do 42. dnia po porodzie;
● osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy – podlegają obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego niezaleŜnie od tego, czy posiadają status członka rodziny;
● osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji
● ubezpieczone w innym niŜ Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przebywające na terenie RP.
2. Prawo do świadczeń finansowanych z budŜetu państwa:
Do świadczeń mają równieŜ prawo następujące osoby:
● które były naraŜone na zakaŜenie poprzez kontakt z osobami zakaŜonymi lub materiałem
zakaźnym – w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego,
durów rzekomych A, B i C, nagminnego poraŜenia dziecięcego;
● uzaleŜnione od alkoholu – w zakresie leczenia odwykowego;
● uzaleŜnione od narkotyków;
● z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej;
● pozbawione wolności;
● cudzoziemcy umieszczeni w strzeŜonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu
wydalenia;
● posiadacze Karty Polaka, w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w
stanach nagłych, chyba Ŝe umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną, przewiduje
zasady bardziej korzystne.
3. Potwierdzenie prawa do świadczeń:
Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ, ma obowiązek
przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 6.
miesiąca Ŝycia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.
Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do
świadczeń jest kaŜdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki
zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne, np.:
dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
• druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport
miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie
bezpłatnym powyŜej 30 dni);
• aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana
• legitymacja ubezpieczeniowa (o ile pracownik posiada);
dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
• druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na
ubezpieczenie zdrowotne;
dla osoby ubezpieczonej w KRUS
• zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty
składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);
dla emerytów i rencistów
• legitymacja emeryta lub rencisty.!
dla osoby bezrobotnej
• aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie
• umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia
zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;
dla członka rodziny osoby ubezpieczonej
• dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do
ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS
ZCNA jeŜeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeŜeli zgłoszenie nastąpiło
przed dniem 1 lipca 2008 r.);
• aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zgłoszeniu członków rodziny;
• zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny;
• legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i
pieczątką zakładu pracy lub ZUS;
• legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu,
potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z
aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS;
• w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem Ŝycia – dodatkowo naleŜy
przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – np. legitymację
szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności;
Dzieci i młodzieŜ do ukończenia 18. roku Ŝycia, posiadające obywatelstwo polskie
(potwierdzone np. dowodami osobistymi obojga rodziców), mają zagwarantowane prawo
do świadczeń!
w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku Ŝycia
• zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka
lub doktorancka;
dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do
otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej
• decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby;
dla osoby ubezpieczonej w innym niŜ Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
• poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP;
• karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niŜ Polska kraj członkowski
UE lub EFTA – w przypadku pobytu na terenie RP;
dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym po wygaśnięciu
ubezpieczenia zdrowotnego
• zaświadczenia z ZUS informujące o wypłacie zasiłku.
Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia;
4. WaŜność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
Przyjmuje się, Ŝe dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest waŜny przez 30 dni od:
• daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,
• daty poświadczenia – np. legitymacja ubezpieczeniowa,
• daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• daty waŜności dokumentu – legitymacja rencisty.
Wyjątkami od tej zasady są:
• legitymacja emeryta – waŜna bezterminowo,
• zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca
terminu waŜności,
• decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – waŜna 90 dni od dnia określonego w
decyzji.
5. Ustanie prawa do świadczeń
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia
obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:
 w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) - po upływie 30 dni od
dnia rozwiązania umowy o pracę,
 w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - po
upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,
 w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym - po upływie 30 dni
od dnia rozpoczęcia urlopu,
 w przypadku osób bezrobotnych - po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,
 w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia - członkowie
rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.
Osobom, które:
 ukończyły szkołę średnią lub wyŜszą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów -
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki
lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,
 ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,
 pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub
wypadkowym - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania
przez te osoby zasiłku.
Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w
ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np.
ubezpieczyć się dobrowolnie. JeŜeli tego nie uczyni, moŜe ponieść samodzielnie koszty
udzielonych jej świadczeń.


Opracowano na podstawie:
Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
Nr 210 poz. 2135 z 2004 r. z p. zm.)
„Vademecum 2010 - świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych” wydany
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ups, chyba coś nie działa. Prosimy, odśwież stronę lub spróbuj ponownie później.